SIK SORULAN SORULAR

SORU 1 ISI YALITIMINDA ÇOĞUNLUK

“Kat Mülkiyeti Kanunu’nun” 19uncu maddesinde ortak yerlerde yapılacak işlemler için beşte dört çoğunluk şartı aranırken 42nci maddesinde ısı yalıtımı yapılması için oy çokluğu yeterli görünüyor. Isı  yalıtımı için oy çokluğunu sağladığımız binada bu işin yapılmasını istemeyenler 19uncu maddenin işletilmesini talep ediyor. Haklı olabilirler mi? 

CEVAP 1 ISI YALITIMINDA ÇOĞUNLUK
634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun” 19uncu maddesinin ikinci (Değişik: 14/11/2007-5711/8 md.) fıkrasında:

 “Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.”

 42 nci maddesinin dördüncü (Değişik fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) fıkrasında ise:

 “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.” denilmektedir.

42nci maddenin dördüncü fıkrasında eylemin açık bir ifade ile belirtilmiş olması nedeniyle ısı yalıtımı yaptırmak için kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy çokluğunu sağlaması yeterlidir. Isı yalıtımı yaptırmak için beşte dört çoğunluk aranmaz.

 

SORU 2    2017 YE KADAR BİNAMA MANTOLAMA YAPTIRMAK  ZORUNDA MIYIM?

CEVAP   2
Halk arasında  sanki mutlaka mantolama yapılması zorunluymuş gibi bir algılama yaratılmıştır. Bu yanlış algıya sebep mantolama işi yapan bazı kesimlerin toplumda oluşturmaya çalıştığı zorunlu mantolama kanısı ve ne yazık ki toplumun bilgi eksikliğidir.

Zorunlu olan husus, mantolama yaptırmak değil, 02.05.2017 tarihi itibarıyla mevcut tüm binaların enerji kimlik belgelerini almış olmalarıdır.

01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış olan ve Yönetmelikte mevcut bina olarak geçen binalara Enerji Kimlik Belgesi almak için, binaya mantolama yapılması zorunlu değildir. Binanın enerji sınıfı A – B – C - D – E – F - G  den herhangi bir sınıf olabilir.

 

SORU   3   KENTSEL SİT ALANI İÇİNDEKİ BİNAYA ISI YALITIMI

Kentsel sit alanı içerisinde bulunan binamız için ısı yalıtımı yaptırabilir miyiz? 

CEVAP 3   KENTSEL SİT ALANI İÇİNDEKİ BİNAYA ISI YALITIMI

Yönetmeliğin 2nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yönetmeliğin kapsamı:

“Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.” olarak belirlenmiştir.

Bu tipteki bir bina için bu işlemlerin yapılmasından önce binanın bulunduğu bölgeden sorumlu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvurulması gerekmektedir.